Valikko

Kurkkaa videolta miten joulukuusen koristelu sujuu Suomi-Tikkaan malliin

Kurkkaa videolta miten joulukuusen koristelu sujuu Suomi-Tikkaan malliin

Vaikka suojavarusteet olisivatkin viimeisen päälle, ei niistä ole paljon hyötyä, jos työskennellessä työturvallisuus unohtuu. Tässä muistutus työturvallisuuden tärkeydestä ja siitä, että tikkaiden, ja järjen käyttö, on sallittu myös joulukuusen koristelussa. Lue lisää videon jälkeen tietoa työtapaturmista ja kuinka niitä voidaan ennaltaehkäistä.

 

Hyvää ja turvallista joulua kaikille koko Suomi-Tikkaan poppoolta!

Huom! Kuvauksissa ei vahingoitettu yhtäkään Peltosta tai muitakaan ihmisiä. Tai joulukoristeita.

 

Työturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille

Työtapaturmat ovat viime vuosikymmenien aikana vähentyneet rajusti ja Työtapaturmavakuutuskeskuksen mukaan vuonna 2020 työtapaturmia sattui ennätyksellisen vähän. Siinä missä työturvallisuudesta puhuttiin aiemmin vain tekniikan näkökulmasta, nykyään työturvallisuus nähdään kokonaisuutena, jossa kiinnitetään huomiota myös tärkeimpään, eli ihmiseen.

Tapaturmia kuitenkin silti sattuu, vaikka ei pitäisi. Yhden tapaturman taloudellinen hintalappu on työnantajalle keskimäärin noin 6000 euroa ja korkeimmillaan kustannukset kohoavat moninkertaisiksi. Inhimillisen kärsimyksen ja ihmishengen hintaa ei kuitenkaan rahassa mitata.

Vaikka työtapaturmat ovatkin vähentyneet, on yksikin onnettomuus silti liikaa. Rakennusteollisuus käynnisti vuonna 2010 kampanjan nimeltä Nolla tapaturmaa vuodessa ja jäsenyritysten kesken tapaturmien määrä onnistuttiinkin pudottamaan lähes puoleen.

Mielestämme tavoite nollasta tapaturmasta kuulostaa mahdolliselta. Kuinka tällaista visiota lähdetään sitten toteuttamaan ja kuinka henkilökunnan työturvallisuutta pidetään yllä? Mistä tunnistaa turvallisen ja vastuullisen yhteistyökumppanin?

 

Riskienhallinta ennaltaehkäisee työtapaturmia

Henkilökunnasta huolehtimisen tulisi löytyä jokaisen yrityksen arvoasteikon huipulta. Yritysten on varmistettava paitsi työntekijöiden henkinen, myös fyysinen turvallisuus työpaikalla. Turvallinen työympäristö ei kuitenkaan rakennu itsestään, vaan se vaatii jatkuvaa ylläpitoa, suunnitelmallisuutta, johdonmukaisuutta, sekä kaikille yhteisiä pelisääntöjä.

Tapaturmien mahdollisuutta pyritään vähentämään perusteellisella riskienhallinnalla. Riskienhallintaan kuuluu oleellisesti potentiaalisten riskien tunnistaminen esimerkiksi riskianalyysin avulla, riskien arviointi ja ennakointi, sekä turvallisuustoiminnan kehittäminen.

Etenkin teollisuudessa riskit työtapaturmille ovat korkeammat, kun työskennellään raskaiden koneiden kanssa ja kun suurin osa työstä tapahtuu tiloissa, jossa tapaturman mahdollisuus on suuri. Tällaisia ovat esimerkiksi ahtaat ja huonosti valaistut tilat, sekä korkeissa paikoissa työskentely.

Kurkkaa videolta miten joulukuusen koristelu sujuu Suomi-Tikkaan malliin

Yleisimpiä työtapaturmaan johtavia vaaratilanteita ovat siirtymätilanteet, eli kun siirrytään kohteesta toiseen, kiivetään ylös tai laskeudutaan alas. Yleisimpiä tapaturman syitä ovat mm. kaatumiset, liukastumiset ja putoamiset. Toimialasta riippuen riskienhallinnassa on otettava huomioon myös muut ulkopuoliset tekijät, kuten sääolosuhteet, työmaan koko sekä työmaalla työskentelevien työntekijöiden määrä.

 

Kartoita, ennakoi, perehdytä

Työturvallisuus on osa yrityksen julkista kuvaa. Positiivinen ja turvalliseksi mielletty yritys menestyy markkinoilla ja herättää luottamusta myös työnantajana ja yhteistyökumppanina. Onkin ehdottoman tärkeää, että kaikki yrityksen jäsenet ovat perillä yhteisistä säännöistä ja toimintatavoista työturvallisuuden ylläpitämiseksi.

Yrityksen johto on avainasemassa puhuttaessa turvallisen työympäristön suunnittelusta ja hallinnasta. Johdon on toiminnallaan näytettävä henkilöstölleen esimerkkiä, sekä pystyttävä vaikuttamaan asenteisiin positiivisesti.

Työturvallisuudesta huolehtiminen alkaa jo työtehtäviin perehdyttämisellä, jonka jälkeen yhteisiä toimintatapoja pidetään yllä harjoitusten ja koulutusten avulla.  Vaikka yrityksellä olisikin käytössään kaikista laadukkaimmat turva- ja suojavälineet, on kaikessa loppujen lopuksi kyse aina niiden käyttäjästä, eli ihmisestä ja ihmisten johtamisesta.

 

Yksi tapaturma voi keskeyttää koko palveluketjun

Nykyään lähes jokaisella rakennus- ja teollisuusalojen yrityksillä on olemassa tarkasti laaditut ohjeistukset ja toimintamallit työturvallisuuteen. Tapaturmia pääsee silti tapahtumaan. Onnettomuudet ovat yritykselle myös särö julkisuuskuvassa, sillä etenkin suuremmat yritykset voivat joutua median silmään työtapaturmien seurauksena. Yhden työtapaturman hinta on tietenkin inhimillisesti mittaamaton, mutta se voi vaikuttaa usein kuitenkin myös yrityksen talouteen.

Yksi tapaturma saattaa maksaa työnantajalle tuhansia euroja, ja tapaturmasta aiheutuvat muut kulut voivat helpostikin nostaa summan moninkertaiseksi. Summaa kasvattaa sairauspäivärahan lisäksi työntekijän mahdollinen eläköityminen tapauksen seurauksena, sekä esimerkiksi menetetyn työajan kustannukset, konevuokrat, tuotannon ja liikevaihdon menetykset ja sijaistyövoiman kustannukset. Onnettomuuden seurauksena usein toimitukset ja koko prosessi hidastuvat ja ketju voi katketa hetkeksi kokonaan. Viivästykset aiheuttavat ylimääräisiä kuluja sekä kuormitusta muille työntekijöille. Vuositasolla koko Suomen työtapaturmien yhteenlaskettu summa pyörii sadoissa miljoonissa euroissa.

Tavoite nollasta tapaturmasta per vuosi alkaa kuulostaa suunnitelmalta, jonka eteen kannattaa tehdä kaikkensa. Vai mitä?

 

Vastuullisuus on tärkeä tekijä alihankintaketjuissa sekä yhteistyökumppanin valinnassa

Teollisuuden alalla tehdään eri yritysten välillä hyvin paljon yhteistyötä sekä alihankintaa. Yhteistyökumppanin valinta vaikuttaa vahvasti myös omaan toimintaan, joten yhteistyökumppania valittaessa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota yrityksen vastuullisuuteen.

 

Yritystä ei voi kutsua vastuulliseksi, ellei työturvallisuus ja henkilökunnan hyvinvointi ole sille ensisijaisen tärkeää.

 

Vastuullisen yrityksen toiminta perustuu läpinäkyvyyteen ja rehelliseen toimintaan, jossa tuetaan henkilöstön työssä jaksamista, työterveyttä ja pitkien työurien mahdollisuutta. Yritys noudattaa lakeja ja alakohtaisia määräyksiä, sekä huolehtii työympäristöstään ja työvälineidensä laadusta ja huolloista. Yrityksen riskienhallinta on johdonmukaista ja mahdollisista ongelmatilanteista, sekä riskin mahdollisuuksista kommunikoidaan sisäisesti, ulkoisesti ja muille sidosryhmille selkeästi ja suorasti.

 

Turvallista joulun aikaa   

Talvet ovat oivaa aikaa tapaturmille kylmän, pimeän ja vaihtelevien kelien takia. Jäätyneet pinnat luovat oivat puitteet liukastumisille ja raskaammatkin laitteet voivat luisua sijoiltaan. Kannustamme kaikkia kiinnittämään erityistä huomiota turvallisuuteen, niin omaansa kuin muidenkin ja varustautumalla talven tuiverrukseen asianmukaisilla vermeillä.

Suomi-Tikkaan tuotteet on suunniteltu työturvallisuuden maksimoimiseksi. Tutustu esimerkiksi työtasoihimme ja jääpiikkisarjaamme, joiden avulla joulukuusenkin koristelu onnistuu turvallisesti, vaikka kuusi olisikin sijoitettu jäisemmälle maaperälle, tai jos koristelu tapahtuu tyypillisessä jouluisessa kelissä eli vesisateessa.